Årstämma 7 april via Post-röstning

Ordinarie föreningsstämma i Riksbyggen Brf Malmöhus 15 kommer att hållas 2021-04-07.

Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening enbart delta vid årsstämman genom poströstning och/eller elektronisk uppkoppling, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar.
Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelserna kan vi undvika en fysisk sammankomst, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

På styrelsemöte den 2021-02-15 har styrelsen i Riksbyggen Brf Malmöhus 15 beslutat att röstning vid årsstämma 2021 enbart ska ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ordinarie föreningsstämma i år.

Den som poströstar eller närvarar elektroniskt förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Poströst skickas till/lämnas SENAST 6 april-21

Föreningens särskilda brevlåda vid expeditionen senast 2021-04-06
eller
e-postas som scannat dokument till:
E-postadress: styrelsen@riks15.org